Paskelbtas paramos kvietimas "Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose (didinantiems jau esamos elektrinės galią) 2023-04 Nr. 03-008-J-0001-J02"

Paskelbtas paramos kvietimas "Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose (didinantiems jau esamos elektrinės galią) 2023-04 Nr. 03-008-J-0001-J02"

Priemonė: Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose (didinantiems jau esamos elektrinės galią)

Paraiškos priimamos nuo: 2023-04-28 12:00 iki: 2023-10-27 15:45

Kvietimui numatytas finansavimas: 400 000.00 Eur

Kompensacinė išmoka: Eur

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI JUNGTINIO PROJEKTO PROJEKTUS

„Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose (didinantiems jau esamos elektrinės galią)“

 

 

1. INFORMACIJA APIE KVIETIMĄ TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI JUNGTINIO PROJEKTO (TOLIAU – JP) PROJEKTUS (TOLIAU – KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS)

 

1.1. Atsakinga institucija

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

 

1.2. Administruojančioji institucija

 

Pasirenkama iš:

​​Tviešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

​​ viešoji įstaiga Inovacijų agentūra

 

1.3. Programa

 

Pasirenkama iš:

T 2021–2027 m. ES fondų investicijų programa

Planas „Naujos kartos Lietuva“

 

1.4.

ES fondas (jei taikoma)

 

Europos regioninės plėtros fondas

“Europos socialinis fondas +”

T Sanglaudos fondas

Teisingos pertvarkos fondas

 

1.5.

Finansavimo forma

 

T 01 Dotacija

 

1.6. Regionas

 

Pasirenkama iš:

T Netaikoma

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

Sostinės regionas

 

1.7.

Apskritis

 

T Netaikoma

 

1.8.

JP projektų atrankos būdas

 

Taikomas tęstinis paraiškų atrankos būdas, kol pakaks šio kvietimo nurodytų lėšų.

 

1.9.

Bendra kvietimui teikti paraiškas skirta finansavimo lėšų suma (eurais)

 

400000,00

 

1.10.

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma JP projektui įgyvendinti (eurais) (jei taikoma)

 

Netaikoma

 

1.11.

Finansuojamoji dalis

 

14,72

 

1.12.

Nuosavo įnašo dalis (jei taikoma)

 

85,28

 

2. BENDRI REIKALAVIMAI (rengiama remiantis PFSA, kvietimų teikti paraiškas plano informacija)
2.1. Finansuojama JP projektų veikla

Remiama veikla gaminančių vartotojų investicijos į naujų AEI naudojančių elektros energijos gamybos pajėgumų sukūrimą visoje Lietuvoje, t. y. saulės elektrinių iki 10 kW įrengimas elektros energijos vartojimo vietoje, geografiškai nutolusiose nuo elektros energijos vartojimo vietose, elektros energijos vartojimo vietoje daugiabučiame pastate ar jo teritorijoje.

SVARBU! Paraiška pildoma jeigu JP projekto vykdytojas didinasi jau turimos saulės elektrinės galingumą. Jeigu JP projekto vykdytojas įsigys ir įsirengs naują saulės elektrinę, tokiu atveju turi būti pildoma kita paraiška - 03-008-J-0001-J01 Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose (naujai įrengiama saulės elektrinė).

2.2. Galimi JP projektų pareiškėjai
Fiziniai asmenys (šalies gyventojai).
2.3.

Siekiami rezultatai ir jų matavimo vienetai

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetai

Papildomi atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumai, iš kurių elektros, šilumos energijos pajėgumai

MW

Papildomi atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumai, iš kurių elektros pajėgumai

MW

Numatomas sutaupyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis

tCO2 per metus

 

2.4.

Minimali siektina reikšmė

Rodiklio pavadinimas

Siektina reikšmė

Papildomi atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumai, iš kurių elektros, šilumos energijos pajėgumai

1,64

Papildomi atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumai, iš kurių elektros pajėgumai

1,64

Numatomas sutaupyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis

483,68

 

2.5. Reikalavimai JP projektams

Galimi pareiškėjai

Dotacija skiriama fiziniams asmenims, nuosavybės teise valdantiems elektros vartojimo objektą – fizinio asmens, nuosavybės teise valdomą gyvenamosios paskirties vieno buto pastatą, gyvenamosios paskirties butą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurie yra įregistruoti valstybės įmonės Registrų centro (toliau – VĮ Registrų centras) Nekilnojamojo turto registre, į kuriuos bus nukreipiama atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra ir bet kokiais teisėtais pagrindais elektrinės įrengimo objektą – fizinio asmens bet kokiais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdomą žemės sklypą arba pastatą, kuriame įrengiamos atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms (toliau – elektrinės įrengimo objektas). Jeigu elektrinės įrengimo objektas valdomas nuomos arba panaudos pagrindais, nuoma arba panauda turi būti užregistruota VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne trumpesniam kaip 6 metų laikotarpiui nuo JP projekto paraiškos pateikimo dienos.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai jos patirtos Fizinio asmens, t.y. įrangos įsigijimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai išrašomi paraiškos formoje nurodytam arba įgaliotam asmeniui arba paraiškoje nurodyto vartojimo objekto bendraturčiui.

Įgyvendinant projektą, kuriam prašoma finansavimo, PVM sąskaita – faktūra, patvirtinanti nurodytos įrangos įsigijimą, gali būti išrašyta nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos, o remiamos įrangos montavimo darbai turi būti užbaigti ir nuosavybės ribų aktas pasirašytas ar atnaujintas ne anksčiau kaip po paraiškos pateikimo dienos.

Dotacijos apskaičiavimas

Dotacija apskaičiuojama padauginus įrangos fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) iš planuojamo įrengti įrenginio galingumo (kW), bet ne daugiau kaip 10 kW.

SVARBU! Paraiškoje reikėtų nurodyti ne didesnį prašomą saulės elektrinės galingumą nei leidžiama pagal AB Energijos skirstymo operatoriaus išduotas elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygas.

Suminio saulės elektrinės galingumo vertinimas

JP projekto pareiškėjas gali įsirengti bet kokios galios saulės elektrinę, tačiau dotacija bus skiriama tik už ne daugiau kaip 10 kW galią. Jeigu pagal Klimato kaitos programą, 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašus Nr.1 ir Nr.2, 04.1.1-LVPA-V-115 priemonę „AIE namų ūkiams“ arba šį Aprašą jau buvo išmokėta dotacija 10 kW galios įrangai, kurios generuojama elektros energija bus naudojama atitinkamam elektros vartojimo objektui, įsigyti / įrengti, tam pačiam elektros vartojimo objektui (pagal unikalų numerį) dotacija pagal Aprašą daugiau neskiriama. Jei pagal Klimato kaitos programą, 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr.1, 04.1.1-LVPA-V-115 priemonę „AIE namų ūkiams“ ar šią Priemonę dotacija buvo išmokėta iki 10 kW saulės elektrinei įrengti, dotacija tam pačiam elektros vartojimo objektui gali būti išmokėta, tačiau ne didesnei nei 10 kW suminei galiai pasiekti. Suminis elektrinės galingumas vertinamas pagal AB Energijos skirstymo operatorius pateiktą informaciją, pagal kurią galima identifikuoti, kad asmuo įsirengė saulės elektrinę ir yra laikomas gaminančiu vartotoju.

Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija

Pareiškėjas turi įsirengti žemiau išvardintą 1 punkte nurodytus reikalavimus atitinkančią atsinaujinančių išteklių energiją naudojančią technologiją.

Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos ir jų minimalūs techniniai reikalavimai:

1. Saulės moduliai turi atitikti Europos Sąjungos standartus, įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas. Jiems turi būti suteikta 10 metų produkto garantija ir 25 metų 80 proc. efektyvumo garantija. Moduliai privalo turėti CE ženklą ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65).

Saulės elektrinės įrengimas saugomose teritorijose

Jeigu saulės elektrinės įrengimo objektas yra saugomose teritorijose, ir elektrinę planuojama įrengti ne ant pastato stogo ir ne sodyboje, elektrinės įrengimo objekto vieta turi būti suderinta su už saugomos teritorijos apsaugą atsakinga direkcija (https://vst-t.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=042b62a16fec4c85ba0833c9adde5db9).

Bendrasavininkų sutikimai

Bendrasavininkų, bendraturčių, daugiabučio namo daugumos (jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip) butų ir kitų patalpų savininkų arba daugiabučio namo žemės sklypo bendraturčių sutikimų kartu su paraiška pateikti neprivaloma, bet visus sutikimus privaloma turėti, kaip numatyta Lietuvos Respublikos civiliniam kodekse, prieš pradedant įgyvendinti JP projektą. Išvardintų sutikimų gali būti paprašyta pateikti po JP projekto veiklos pabaigos.

2.6.

Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai

Kodas

Versija

 

Pavadini-mas

Dydis (eurais arba proc.)

Matavimo vienetas

Rezultato, už kurį mokamas supaprastintai apmokamų išlaidų dydis, pasiekimo įrodymo dokumentai

FĮ-12-01

 

3

 

Fiksuotasis vieneto įkainis už namų ūkių elektros energijos poreikiams įrengtos saulės elektrinės galią, be PVM

 

1365,45

 

eur/kW

 

Siekiant gauti apmokėjimą iš Europos Komisijos pagal fiksuotuosius vieneto įkainius, fiksuotųjų vieneto įkainių rezultatams pagrįsti bus kaupiami šie rezultato pasiekimą pagrindžiantys dokumentai:

- įsigijimą pagrindžiančių bei perėmimo fizinio asmens nuosavybėn (įrangos perdavimo - priėmimo aktas) įrodančių dokumentų kopijos;

- įrangos techniniai duomenys (įrenginio pasas ir/ar techninė specifikacija);

- gaminančio vartotojo sutarčių su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi kopijos.

FĮ-12-02

3

Fiksuotasis vieneto įkainis už namų ūkių elektros energijos poreikiams įrengtos saulės elektrinės galią, su PVM

1652,20

eur/kW

Siekiant gauti apmokėjimą iš Europos Komisijos pagal fiksuotuosius vieneto įkainius, fiksuotųjų vieneto įkainių rezultatams pagrįsti bus kaupiami šie rezultato pasiekimą pagrindžiantys dokumentai:

- įsigijimą pagrindžiančių bei perėmimo fizinio asmens nuosavybėn (įrangos perdavimo - priėmimo aktas) įrodančių dokumentų kopijos;

- įrangos techniniai duomenys (įrenginio pasas ir/ar techninė specifikacija);

- gaminančio vartotojo sutarčių su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi kopijos.

 

 

 

 

 

 

2.7.

Projektų bendrieji atrankos kriterijai
JP projektas turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede nustatytus projektų bendruosius atrankos kriterijus, specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai nėra nustatomi.
2.8. JP projektų specialieji atrankos kriterijai (jei taikoma)
Netaikoma
2.9. JP projektų prioritetiniai atrankos kriterijai (jei taikoma)
Netaikoma

2.10.

Horizontaliųjų principų ir atitinkamų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų (toliau – Chartija) laikymosi reikalavimai

1. JP projektai neturės neigiamo poveikio horizontaliesiems principams:

 • Klimato kaitos švelninimas ir Prisitaikymas prie klimato kaitos – investicijomis bus skatinamas gaminančių vartotojų skaičiaus didinimas, investuojant į mažos galios saulės elektrinių įrengimą namų ūkių elektros energijos poreikiams tenkinti. JP veiklos prisidės prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos tikslo (žmonėms, gamtai ar turtui), todėl laikoma, kad tokiu būdų bus prisidedama prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo;
 • Tausus vandens ir jūrų išteklių naudojimas ir apsauga – planuojamos įgyvendinti JP veiklos neturi jokio numatomo poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jų poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, todėl laikoma, kad veiklos atitinka Tausaus vandens ir jūrų išteklių naudojimo ir apsaugos tikslą;
 • Perėjimas prie žiedinės ekonomikos, įskaitant atliekų prevenciją ir perdirbimą – fotovoltinės plokštės, kurios naudojamos privačiuose namų ūkiuose ir kurioms nereikia specialių galios leidimų, laikomos buitine elektros ir elektronine įranga. Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 5 punkte nustatytas įpareigojimas gamintojams, pasibaigus naudingo eksploatavimo laikotarpiui, išmontuoti elektrinę arba ją panaudoti kitiems tikslams, atitinkantiems teisės aktų reikalavimus. Todėl šios veiklos atitinka žiedinės ekonomikos, įskaitant atliekų prevenciją ir perdirbimą, tikslą;
 • Oro, vandens ar žemės taršos prevencija ir kontrolė – planuojamos įgyvendinti JP veiklos neturės jokio numatomo poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jų poveikis bus nereikšmingas, t. y. nedarys tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą. Todėl laikoma, kad veiklos atitinka oro, vandens ar žemės taršos prevencijos ir kontrolės tikslą;
 • Biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga ir atkūrimas – JP projekto vykdytojas, teikdamas JP projekto paraišką, pateiks informaciją, ar saulės elektrinės įrengimo objektas yra saugomose teritorijose. Jeigu JP projekto pareiškėjas nurodo, kad saulės elektrinės įrengimo objektas yra saugomose teritorijose, JP vykdytojas informuos JP projekto vykdytoją apie tai, kad prieš įrengiant saulės elektrinę saugomose teritorijose, kai elektrinės įrengimo vieta yra ne ant pastato stogo ir ne sodyboje, planuojamo elektrinės įrengimo objekto vieta turi būti suderinta su už saugomos teritorijos apsaugą atsakinga direkcija. Todėl laikoma, kad planuojamos įgyvendinti JP veiklos neturės jokio numatomo poveikio šiam aplinkos tikslui.

2. JP projektai neturi pažeisti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos pagrindinių teisių: orumo; asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu; lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių; vaiko teisių; gero administravimo, veiksmingo teisinės gynybos, teisingumo; solidarumo ir darbuotojų teisių; aplinkos apsaugos.

2.11.

JP projekto (-ų) įgyvendinimo trukmė

JP projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 9 mėnesiai nuo paraiškos pateikimo dienos. JP vykdytojo sprendimu, suderintu su Energetikos ministerija, įgyvendinamų (bet praėjus šiame papunktyje nurodytam terminui dar neįgyvendintų) JP projektų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

2.12.

Reikalavimai valstybės pagalbai (jei taikoma)

1. JP projekto vykdytojams gali būti teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba, kaip ji apibrėžta de minimis reglamentuose (2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais arba 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente Nr. 1408 /2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje su visais pakeitimais, arba 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje su visais pakeitimais (toliau – de minimis reglamentai)), jeigu įvykdomos visos trys sąlygos:

1.1. Elektros vartojimo objekte registruotas ne daugiau kaip vienas juridinis asmuo arba fizinis asmuo, vykdantis ekonominę veiklą elektros vartojimo objekte;

1.2. elektros vartojimo objekte registruota ekonominė veikla atitinka Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje nurodytas sąlygas, kurioms esant valstybės pagalba, suteikta ją vykdančiam juridiniam asmeniui arba fiziniam asmeniui, būtų laikoma nesuderinama su vidaus rinka ir darančia įtaką valstybių – narių tarpusavio prekybai;

1.3. vadovaujantis de minimis reglamentų nuostatomis, elektros vartojimo objekte ekonominę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui arba fiziniam asmeniui gali būti teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba.

2. Ekonominę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui arba fiziniam asmeniui, kurio ekonominė veikla registruota elektros vartojimo objekte, suteiktos nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos suma laikoma visa JP projekto vykdytojui išmokėtos dotacijos suma arba JP projekto vykdytojui pateikus įrodymus, kad ekonominė veikla vykdoma tik dalyje elektros vartojimo objekto ploto - valstybės pagalbos, suteiktos tam ekonominę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui arba fiziniam asmeniui, suma apskaičiuojama remiantis JP projekto vykdytojo paraiškoje dotacijai gauti suteikta informacija, proporcingai ekonominei veiklai naudojamai, išnuomotai arba atiduotai patalpų ploto daliai;

3. JP vykdytojas, prieš suteikiant nereikšmingą (de minimis) pagalbą JP projekto pareiškėjui, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre (toliau – Registras) turi patikrinti, ar ekonominę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui arba fiziniam asmeniui, kurio ekonominė veikla registruota elektros vartojimo objekte, suteikus numatytą finansavimą, nebūtų viršyta leistina nereikšmingos pagalbos riba, taip pat patikrinti kitus Registre pateikiamus duomenis apie ekonominę veiklą vykdantį juridinį asmenį arba fizinį asmenį, kurio ekonominė veikla registruota elektros vartojimo objekte.

4. Jeigu JP vykdytojas nustato, kad ekonominę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui arba fiziniam asmeniui, kurio ekonominė veikla registruota elektros vartojimo objekte, suteikta ir numatoma suteikti nereikšminga (de minimis) pagalba viršija de minimis reglamentuose nustatytą nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydį, teikiama nereikšminga (de minimis) valstybės pagalba, kurią sudaro de minimis reglamentuose nustatyta didžiausios nereikšmingos (de minimis) pagalbos ir jau suteiktos nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumų skirtumas.

5. Tuo atveju, jeigu elektros vartojimo objekte registruota daugiau kaip vieno juridinio asmens ir (arba) fizinio asmens vykdoma ekonominė veikla, dotacija pagal Aprašą neskiriama ir paraiška atmetama.

2.13.

Reikalavimai po JP projektų veiklų įgyvendinimo (jei taikoma)

1. JP projekto vykdytojas užtikrina JP investicijų tęstinumą 5 metus po JP finansavimo pabaigos, o šio tęstinumo neužtikrinus - grąžina JP vykdytojui finansavimo lėšas ar jų dalį JP vykdytojo vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka.

2. JP vykdytojas vykdo JP projektų investicijų tęstinumo reikalavimų stebėseną.

3. JP vykdytojas per 5 metus po galutinės JP projekto veiklos ataskaitos patvirtinimo dienos turi teisę bet kada paprašyti JP projekto vykdytojo pateikti objekto elektros energijos iš įdiegto įrenginio apskaitos ir / ar kitų dokumentų, reikalingų JP vykdytojui vykdyti JP projekto investicijų tęstinumo užtikrinimo stebėseną.

2.14.

Nurodyti neprivaloma.

2.15.

Taikomi teisės aktai

1. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ aprašą veiklos „Gaminančių vartotojų investicijos į naujų AEI naudojančių elektros energijos gamybos pajėgumų sukūrimą“ poveiklės „Gaminančių vartotojų investicijos į naujų AEI naudojančių elektros energijos gamybos pajėgumų sukūrimą visoje Lietuvoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, rasite ČIA;

2. Saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita, rasite ČIA;

3. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, rasite ČIA.

3. INFORMACIJA APIE PARAIŠKOS FINANSUOTI JP PROJEKTĄ (TOLIAU – PARAIŠKA) TEIKIMĄ

3.1.

Paraiškos pateikimo terminas

2023-04-12 12:00

2023-10-27 15:45 arba kol baigsis kvietimui skirta lėšų suma

3.2.

Paraiškos rengimo ir teikimo tvarka

Paraiškos formos pateikimo būdas: Internetu Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinėje sistemoje užpildant projekto paraiškos formą.

Interneto svetainės, kuriose galima rasti informaciją, adresas: www.apva.lt, www.apvis.apva.lt

Informacija apie paraiškų teikimą:

Paraiškos formos pildymo nuoroda ir/ar instrukcija: https://apvis.apva.lt/duk

Pareiškėjas gali įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su paraiškos pateikimu ar projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus. Tokiu atveju privaloma pateikti notariškai patvirtintą arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytą ( https://igaliojimai.lt/ ) įgaliojimą atstovauti pareiškėją.

3.3.

Privalomi priedai

Su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas:

 1. AB Energijos skirstymo operatorius išduotos elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygas.

SVARBU!

 • Išduotos sąlygos privalo galioti visa paraiškos pateikimo metu;
 • Jeigu sąlygos negalios, bet jų galiojimo metų buvo pasirašyta prijungimo sutartis, kuri galioja 9 mėn., tai iš karto reikėtų teikti ir prijungimo sutartį.

Su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas su sąlyga, jeigu:

 1. Pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su paraiškos pateikimu ar projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus, privaloma pateikti notariškai patvirtintą arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytą ( https://igaliojimai.lt/ ) įgaliojimą atstovauti pareiškėją; Rekomendacijas dėl informacijos pateikimo notaro patvirtintame įgaliojime galima rasti čia: https://apvis.apva.lt/duk;
 2. Elektros vartojimo objekte / objektuose registruota juridinio asmens arba fizinio asmens vykdoma ekonominė veikla privaloma, pateikti „VIENOS ĮMONĖS“ deklaraciją, rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk;
 3. Elektros vartojimo objekte registruota ne paties pareiškėjo, o kito juridinio ar fizinio asmens vykdoma ekonominė veikla, privaloma pateikti sutikimą, kad jam būtų suteikta ir užregistruota valstybės pagalba ir informacija, ar ekonominė veikla vykdoma tik dalyje elektros vartojimo objekto ploto, rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk;
 4. Elektrinės įrengimo objektas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, privaloma pateikti panaudos davėjo ar nuomotojo rašytinį sutikimą vykdyti projekto veiklas elektrinės įrengimo objekte ne trumpiau kaip 5 metus po Jungtinio projekto projekto pabaigos, rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk.

Dokumentų formas rasite pavyzdinių formų skiltyje - https://apvis.apva.lt/duk

3.4.

Kontaktiniai duomenys konsultacijoms

Informacija teikiama:

pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.00-17.00 val.;

penktadieniais 8.00-15.45 val.;

pietų pertrauka 12.15-13.00 val.

Konsultacijos teikiamos tel.: 8 614 99 699

3.5.

Kita aktuali informacija

Paraiškų vertinimas ir atranka

Taikomas tęstinis paraiškų vertinimo ir atrankos būdas, kol pakaks šio kvietimo nurodytų lėšų.

Paraiška patvirtinama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Fizinio asmens arba jo įgalioto asmens tinkamai įformintos paraiškos ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos.

Paraiškoje nustačius trūkumų, Fizinis asmuo arba jo įgaliotas asmuo per Aplinkos projektų valdymo agentūros nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų, turi patikslinti ir (ar) pateikti trūkstamus dokumentus. Jei pareiškėjas nepatikslina paraiškos ir/arba nepateikia prašomų dokumentų per nustatytą terminą, paraiška atmetama.

Išlaidų kompensavimo prašymų vertinimas ir atranka

JP projekto vykdytojas įgyvendinęs projektą teikia Išlaidų kompensavimo prašymą Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinėje sistemoje užpildant formą, kuri integruota https://apvis.apva.lt

Išlaidų kompensavimo prašyme nustačius trūkumų, Fizinis asmuo arba jo įgaliotas asmuo per Aplinkos projektų valdymo agentūros nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų, turi patikslinti ir (ar) pateikti trūkstamus dokumentus. Jei pareiškėjas nepatikslina Išlaidų kompensavimo prašymo ir/arba nepateikia prašomų dokumentų per nustatytą terminą, finansavimo lėšos neišmokamos.

Finansavimo lėšos išmokamos ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Fizinio asmens arba jo įgalioto asmens tinkamai įforminto Išlaidų kompensavimo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos, taip pat jei Aplinkos projektų valdymo agentūra atlikusi patikrą projekto įgyvendinimo vietoje neranda trūkumų.

Visos finansavimo sąlygos ir reikalavimai nurodyti Projektų finansavimo sąlygų apraše, nuoroda - https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6af9b690d53011ed9978886e85107ab2

3.6.

Priedai

Paraiškos forma - Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinėje sistemoje, kuri integruota https://apvis.apva.lt
                   

Kvietimo teikti paraiškas išlaidų tinkamumo požymiai (pildoma INVESTIS, ši dalis neskelbiama ESFIPS)

Laukas Lauko aprašymas
Finansuojamos netiesioginės JP projekto išlaidos
 • Žymimasis langelis. Suteikus šį požymį, INVESTIS paraiškos formą ir JP projekto mokėjimo prašymo formą papildo šių išlaidų eilute.