Paskelbtas paramos kvietimas "Elektros energijos kaupimo įrenginiai valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams"

80 kW saulės elektrinė ant valstybinės įstaigos stogo

Priemonė: Elektros kaupimo įrenginiai juridiniams asmenims

Paraiškos priimamos nuo: 2022-09-22 08:00 iki: 2023-04-07 17:00

Kvietimui numatytas finansavimas: 3 000 000.00 Eur

Kompensacinė išmoka: 360 210.00 Eur

 

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. rugsėjo 22 d. 8.00 val. Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų skirtų Priemonei. Pasibaigus skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas.

Pareiškėjai/paramos gavėjai

Valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai ir viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ar savivaldybė. Pareiškėjas turi būti turto, į kurį numatoma investuoti, savininkas arba valdytojai.

Finansinė parama neteikiama pareiškėjui, jeigu jis paraiškos teikimo metu nėra turto, į kurį numatoma investuoti, savininkas arba valdytojas.

Bendrieji reikalavimai pareiškėjams

 1. Pareiškėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ir (arba) restruktūrizuojamas, neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybės biudžetui arba kitiems valstybės fondams (išskyrus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas). Jeigu pareiškėjas yra įsiskolinęs, parama gali būti teikiama, jei jis pateikia dokumentus, įrodančius, kad apmokėjo visus įsiskolinimus valstybei.
 2. Pareiškėjas yra grąžinęs visas grąžintinas lėšas, gautas pagal Klimato kaitos programą, jeigu dėl tokių lėšų yra priimtas ir įsiteisėjęs sprendimas.
 3. Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtam kvietimui pagal tą pačiąPažangos priemonės aprašo priemonę.
 4. Pareiškėjas gali įsirengti ne galingesnį kaip 500 kWh galios elektros energijos kaupimo įrenginį.
 5. Pareiškėjui įsigijus saulės elektrinę ar jos dalį iš saulės parkų, subsidija už elektros energijos kaupimo įrenginį  neteikiama.
 6. Pareiškėjas iki projekto laikotarpio įgyvendinimo pabaigos turi būti tapęs gaminančiu vartotoju teisės aktuose nustatyta tvarka.
 7. Pareiškėjas įsipareigoja projekto metu įrengtą elektros energijos kaupimo įrenginį ir jame kaupiamą elektros energiją  penkerius metus pasibaigus projektui vartoti savo reikmėms.
 8. Pareiškėjai negali vykdyti ūkinės veiklos, arba, jeigu ūkinė veikla vykdoma, negali iš projektui skirtų paramos lėšų įsigytos elektros energijos kaupimo įrenginio  sukauptos energijos naudoti savo vykdomai ūkinei veiklai.

Tinkamos finansuoti išlaidos

 1. ličio geležies fosfato elektros energijos kaupimo įrenginys;
 2. ličio jonų elektros energijos kaupimo įrenginys.

Tinkamos projekto išlaidos turi būti padarytos nuo 2022 – 2025 metų Klimato kaitos programos investicijų plano patvirtinimo dienos t.y. 2022 m. balandžio 20 d.

Netinkamos finansuoti išlaidos

 1. išlaidos, kurios apmokėtos ar kurias apmokėti iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų priimtas sprendimas;
 2. naudotos (nenaujos) įrangos įsigijimo išlaidos;
 3. įrangos, kuri pagal techninę specifikaciją ir paskirtį neskirta elektrai  kaupti, įsigijimo išlaidos;
 4. išlaidos, kai išrašytos PVM sąskaitos faktūros, prekių, paslaugų pirkimo–pardavimo kvitai ir (ar) jos apmokėtos ne pareiškėjo (jo įgalioto asmens) arba ne pareiškėjo lėšomis;
 5. išlaidos, kai neišrašytos (nepateiktos) PVM sąskaitos faktūros ar prekių, paslaugų pirkimo – pardavimo kvitai;
 6. pirkimo ir (arba) importo PVM, kurį pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę susigrąžinti (atskaityti).

Sąlygos subsidijai gauti

 1. vykdant pirkimus pareiškėjas turi taikyti „žaliųjų pirkimų“ reikalavimus vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 2. pareiškėjai, įgyvendinę projektus, privalo įrengti informacinę lentą (turi būti nurodytas projekto pavadinimas, Aplinkos ministerijos ir Agentūros logotipai, nurodyti, kad projektas finansuotas Klimato kaitos programos lėšomis, nurodyti projekto pabaigos metus). Rekomenduojamas jos dydis – 800 x 600 mm. (Reikalavimai viešinimo lentos gamybai: https://www.apva.lt/wp-content/uploads/2018/09/apva-ir-AM-logotipo-naudojimas.pdf). Pareiškėjas taip pat privalo paviešinti įgyvendintą projektą savo, savivaldybės ar žiniasklaidos interneto svetainėje paskelbti naujieną, informaciją ar pan., nurodydamas projekto pavadinimą, įgyvendintą veiklą, šiai veiklą gautą lėšų dydį, finansavimo šaltinį.

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui 360 210 Eur.

Subsidijos fiksuotasis įkainis, skiriamas už 1 kWh galios elektros energijos kaupimo įrenginiui įsigyti, apskaičiuojamas vadovaujantis Elektros energijos kaupimo įrenginių įsigijimo ir įrengimo išlaidų fiksuotųjų vieneto įkainių nustatymo tyrimu ir sudaro 80 proc. nurodyto tinkamo finansuoti išlaidų fiksuoto įkainio:

Nr. Įrenginio tipas Tinkamų finansuoti išlaidų fiksuotas įkainis*, 1kWh kaina, Eur
1. ličio geležies fosfato elektros energijos kaupimo įrenginys 900,52
2. ličio jonų elektros energijos kaupimo įrenginys 782,16

*Įkainiai nurodyti su PVM. Taikytas 21 proc. PVM tarifas.

Nr. Įrenginio tipas Subsidijos fiksuotas įkainis*, 1kWh kaina, Eur
1. ličio geležies fosfato elektros energijos kaupimo įrenginys 720,42
2. ličio jonų elektros energijos kaupimo įrenginys 625,73

*Įkainiai nurodyti su PVM. Taikytas 21 proc. PVM tarifas.

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškos pateikiamos per Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinę sistemą (toliau –APVIS) https://apvis.apva.lt/

Instrukcijas, paaiškinančias kaip prisijungti prie APVIS, norint užpildyti paraišką, rasite čia:

https://apvis.apva.lt/uploads/documents/files/APVIS%20INSTRUKCIJA.pdf

Video demo pristatymas prieinamas čia:

https://apvis.apva.lt/uploads/documents/files/APVA_Juridrinis%20Asmuo_final.mp4

Kartu su paraiška privaloma pateikti:

 1. įgaliojimas atstovauti pareiškėjui, išduotas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (pateikti paraišką ir (ar) mokėjimo prašymą). Įgaliojimą pasirašo pareiškėjo (juridinio asmens) vadovas;
 2. pareiškėjo deklaracija ČIA.

Teisės aktai

 • Klimato kaitos programos priemonės „Elektros energijos kaupimo įrenginiai valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams“  tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. D1- 303 (toliau – Tvarkos aprašas) >>>;
 • 2022–2025 m. Klimato kaitos programos investicijų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 383 >>>;
 • Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ >>>;
 • Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ >>>.

 

Kita informacija:

Paraiškų pateikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas atliekami pagal Tvarkos aprašo nuostatas.

Paraiškas Agentūra vertina eilės tvarka pagal jų registracijos datą APVIS. Vienos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 30 darbo dienų nuo paraiškos registravimo APVIS dienos. Vertinant paraišką nustatoma, ar ji tinkamai užpildyta, ar pareiškėjas tinka subsidijai gauti.

 

Kontaktai:

Informacija teikiama:

pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00 

penktadieniais 8.00 -12.00 ir 12.45-15.45

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius

 

Gintautas Predkelis

gintautas.predkelis@apva.lt, tel.: 8 667 62197

Algimantas Budreika

algimantas.budreika@apva.lt, tel. 8 646 98 607